Adatvédelmi tájékoztató

amelyben tájékoztatjuk Önt, mint honlapunk látogatóját valamint szolgáltatásaink igénybe vevőjét társaságunk adatkezelési és adatvédelmi szabályairól.

Adatkezelési alapfogalmak

Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk során?

Társaságunk az adatkezelése során alábbi alapelveket követi:

Társaságunk az Ön személyes adatait  

Kik vagyunk?

A Társaságunk székhelye: 1051 Budapest, Sas u. 25

A Társaságunk honlapja: www.pentaschool.hu

Kapcsolattartás:

Postacímünk: Pentaschool Tréning Kft. 1051 Budapest, Sas u. 25

Telefonszámunk: +36-1-4720679

E-mail címünk: pentaschool@pentaschool.hu

Adószámunk: 29174577-2-41

Cégjegyzékszámunk: 01-09-384954

Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére /

Kamarai tagságunk: BKIK

Társaságunk az adatok kezelése során – ügyfeleink színvonalas kiszolgálása érdekében – az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Az adatkezelést végző személyek

Az adatkezelésre és feldolgozásra, valamint az adatok megismerésére kizárólag Pentaschool Tréning Kft. valamint azok munkatársai, a partnerintézmények és munkatársaik, valamint Pentaschool Tréning Kft. kapcsolt vállalkozásai és azok jogutódai jogosultak a fentiekben meghatározott célból és mértékig.

Pentaschool Tréning Kft. adatkezelésében közreműködő személyeket az általuk megismert adatok vonatkozásában titoktartási kötelezettség terheli.

Adatfeldolgozás

Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit a jogszabályok keretei között határozza meg. Az általa adott utasítások jogszerűségéért a Pentaschool Tréning Kft. felel. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag Pentaschool Tréning Kft. rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

Az adatkezelő felnőttképzési tevékenysége kapcsán kezelt személyes  adatok

A felnőttképzési törvény szerinti képzések kapcsán kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Kezelt személyes adatok köre

Adatkezelés célja

A képzésben résztvevő neve, születési neve, anyja neve, születési helye és ideje, neme, adóazonosító száma, lakóhelye, telefonszáma, OM azonosító száma

A felnőttképzési szolgáltatás nyújtása, s ehhez kötődően a képzésben résztvevők nyilvántartásának vezetése, képzésszakmai jogszabályokból, valamint a képzési szerződésből eredő kötelezettségek teljesítése, jogszabályi lejelentés teljesítése, számviteli kötelezettségek teljesítése, kapcsolattartás

E-mail cím

Kapcsolattartás érdekében

Munkaviszony, szakképesítés, iskolai végzettség

A jogszabályban előírt statisztikai célú adatszolgáltatás (OSAP) teljesítése érdekében

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja jogi kötelezettség teljesítése a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. Törvény, (továbbiakban Fktv.)illetve szerződés teljesítése a képzésben résztvevővel kötött felnőttképzési szerződés alapján.

Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a képzésszakmai tevékenysége során kezelt személyes adatokat jogszabály alapján a keletkezésüktől számított öt évig, illetve a számviteli kötelezettség teljesítéséhez szükséges személyes adatait jogszabály alapján a számla kiállításától számított 8. évig tartja nyilván és kezeli.

Harmadik fél részére történő adattovábbítás

A Fktv. 2020 szeptember 1-től hatályos előírásai szerint személyes adatait továbbítanunk kell a Felnőttképzési Adatszolgáltató Rendszerbe (FAR), az erre szolgáló internetes felületen keresztül. Az állami támogatáson alapuló képzések esetében a támogató részére a képzéssel kapcsolatos adatok kerülnek továbbításra, illetve hatósági ellenőrzés során, a hatóság erre kijelölt munkatársai betekinthetnek a képzési dokumentációba, mely tartalmazza az Ön adatait is.

Ezen kívül statisztikai célú adatfeltöltést kell végeznünk a Pest Megyei Kormányhivatal OSAP felületére.

 HÍRLEVÉLRE TÖRTÉNő FELIRATKOZÁS

A hírlevél megküldése körében az adatkezelés célja az érintett Pentaschool Tréning Kft. általi közvetlen megkeresés módszerével, így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján történő tájékoztatása a Pentaschool Tréning Kft. szolgáltatásairól, képzéseiről, továbbá közvetlen üzletszerzési célból ajánlatok küldése a Pentaschool Tréning Kft.  szolgáltatásairól, képzéseiről.

Az érintett tudomásul veszi, hogy amennyiben előzetesen és kifejezetten hozzájárulását adja hírlevél küldéséhez, úgy a Pentaschool Tréning Kft.  hírleveleit az érintett hozzájárulásának visszavonásig az érintett által megadott e-mail címekre továbbítja és az ezzel összefüggésben megadott adatait kezeli. Pentaschool Tréning Kft. hírlevelében reklámajánlatokat, tanfolyami és egyéb ajánlatokat küld, melynek célja, hogy elektronikus üzenet formájában tájékoztassa az érintetteket az aktuális információkról, akciókról, új funkciókról.

Az érintett bármikor ingyenesen, korlátozás és indokolás nélkül leiratkozhat a hírlevélről a Pentaschool Tréning Kft.   -nek a pentaschool@pentaschool.hu mail címre küldött email útján. A leiratkozás esetén törlésre kerülnek a hírlevél küldéséhez kapcsolódóan nyilvántartott személyes adatok, amelyeket a Pentaschool Tréning Kft.  a hírlevél megküldésével összefüggésben kezel.

A hírlevélről történő leiratkozás nem jelenti egyben a más adatkezelési célokból kezelt adatok adatkezelésére vonatkozó hozzájárulás visszavonását..

A HONLAP LÁTOGATÓI ADATAINAK TÁROLÁSA

A Pentaschool Tréning Kft.  honlapjai látogatása során technikai okból, valamint a felhasználói szokásokra vonatkozó statisztikák készítése céljából jogosult rögzíteni a látogatók IP címét, a látogatás időpontját és a megtekintett oldal címét. A honlap használatával a látogató elfogadja ezeknek az anonimizált adatoknak a rögzítését.

A COOKIE-K HASZNÁLATA

Az Európai Unió jogszabályai előírják, hogy azok a szervezetek, amelyek weboldalaik segítségével Cookie-kat helyeznek el látogatóik számítógépén, egyértelmű és teljes körű tájékoztatást nyújtsanak a Cookie-k felhasználásáról, majd kérjenek hozzájárulást a látogatóktól.

 

A weboldalunk látogatóinktól csak akkor kérjük személyes adataikat, ha regisztrálni, jelentkezni szeretnének.

A regisztráció illetve marketing szolgáltatásaink igénybevétele kapcsán megadott személyes adatokat nem kapcsolhatjuk össze és a látogatóink beazonosítása alapvetően nem célunk.

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel Ön a pentaschool@pentaschool.hu e-mail, illetve postacímünkön kérhet további tájékoztatást, válaszunkat késedelem nélkül, 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megküldjük Önnek az Ön által megadott elérhetőségre. 

Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket?

 

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni.  A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről weblapunk az Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik.

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – a Társaságunk az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az Ön hozzájárulását.

Társaságunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

A sütik elfogadása nem kötelező, a Társaságunk azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik.

Mit kell tudni még a honlapunkkal kapcsolatos adatkezelésünkről?

A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre a regisztráció illetve a Társaságunkkal kapcsolattartása során, éppen ezért kérjük, hogy adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felelős. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink igénybevételének.

Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmezzük, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik.

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja

A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását – technikai okokból – 15 napos határidővel vállaljuk, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk.

Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve ha valamelyik látogatónk bűncselekményt követ el vagy Társaságunk rendszerét támadja, az adott látogató regisztrációjának megszüntetésével egyidejűleg adatait haladéktalanul töröljük, illetve – szükség esetén – megőrizzük azokat a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatásának időtartama alatt.

Egyéb adatkezelési kérdések

Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait. További információ a 2. pontban található.

Társaságunk külföldre nem továbbít adatokat.

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

Társaságunk adatkezelésében és adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni.

Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

Szervezeti intézkedések keretében épületeinkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a weblapunkon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni, ám a Társaságunkhoz beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.

Melyek az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei?

Ön az adatkezelésről

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a megbízott adatfeldolgozónk által – feldolgozott

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.

Társaságunk a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.

Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) írásban vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus úton közöljünk elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Társaságunkat.

Melyek a főbb irányadó jogszabályok tevékenységünkre?

 

 

Adatkezelési tájékoztató módosítása

Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a www.pentaschool.hu weboldalon történik.

További kérdések, panaszok kezelésében a Pentaschool Oktatási Központ nyújt tájékoztatást: pentaschool@pentaschool.hu